Voorwaarden

 • Algemene voorwaarden

   

    ARTIKEL I. : TOEPASSINGSGEBIED

  Huidige algemene verkoops-, services & betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle tussen SCHOENEN BRUSTEN NV en derden afgesloten overeenkomsten in het kader van haar verkoopsite www.brusten.be. Ze worden toegepast op alle door de SCHOENEN BRUSTEN NV verkochte goederen of geleverde diensten in het kader van hogervermelde handel via www.brusten.be in België. De site en het verkoopsysteem dat op die manier in het leven wordt geroepen zijn bestemd voor overeenkomsten die in België worden afgesloten en uitgevoerd, met uitsluiting van alle verkopen en overeenkomsten die een internationaal karakter hebben. Ze worden trouwens alleen toegepast op deze verkopen en niet op andere verkopen afgesloten door de vennootschap SCHOENEN BRUSTEN NV of de vennootschappen van haar groep. Ze worden toegepast behoudens schriftelijk andersluidend beding, getekend door de ene of de andere partij voor hetgeen haar verbindt. Ze worden slechts toegepast wanneer het gaat om een verkoopovereenkomst op afstand in de zin van de definitie van  artikel 2,21° van de Wet op de handelspraktijken. Ze worden dus niet toegepast indien gedurende de precontractuele fase of wanneer het contract afgesloten wordt, en de koper en de SCHOENEN BRUSTEN NV aanwezig zijn, i ;e. indien de koper zich naar één van diens winkels begeeft

   

   ARTIKEL II. : DEFINITIE EN COORDINATEN

   II.1. De verkoper is de vennootschap SCHOENEN BRUSTEN NV, gevestigd te 3960 Bree, Opitterstraat 23, BTW nr. BE 432.389.574, met de administratieve zetel Opitterstraat 23 te 3960 Bree, tel. 0032 (0)89 46 12 11, fax 0032 (0)89 47 33 39, e-mail : info@brusten.be II.2. Onder niet-professionele koper of consument wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten of diensten van de vennootschap SCHOENEN BRUSTEN NV verwerft of gebruikt zonder beroepsoogmerk. II.3. Onder professionele koper wordt verstaan iedere persoon die niet valt onder de definitie van

   

   II.2, t.t.z. iedere natuurlijke of juridische persoon die producten of diensten van de SCHOENEN BRUSTEN NV verwerft of gebruikt met uitsluitend of minstens gedeeltelijk beroepsdoeleinden. Diens boekhouding en diens fiscale aangifte hebben bewijskracht. De professionele koper mag de bijzondere wettelijke bescherming ingesteld door de Wet op de Handelspraktijken ten gunste van de consument niet inroepen.

   

   ARTIKEL III : DE VORMING VAN HET CONTRACT

   III.1. De informaties van de SCHOENEN BRUSTEN NV-site maken geenszins een contractueel voorstel uit, zodat de enige wilsuiting van de professionele koper om die informaties al dan niet te verwerven geen contract in het leven roept. III.2. De informaties die door de koper worden gegeven als hij aansluit op de site maken integendeel een aanbod tot aankoop uit in diens hoofde. Ten gevolge van dit aanbod zal de SCHOENEN BRUSTEN NV een bevestiging van de bestelling overmaken met de prijs van de goederen of bestelde diensten, inclusief de heffingen, de prijs van het eventueel vervoer van de goederen, het totaal bedrag dat betaald zal worden door de koper, de plaats en de termijn van de levering. III.3. Het contract wordt geacht afgesloten te zijn als de E-mail (met de bevestiging van de bestelling) opgestuurd wordt (met ontvangstbewijs) naar de koper. III.4. Het contract wordt derhalve geacht afgesloten te zijn op de zetel van de SCHOENEN BRUSTEN NV, Opitterstraat 23 te 3960 Bree. III.5. Het afgesloten contract wordt gearchiveerd.

   

   ARTIKEL IV : HET BEWIJS VAN HET CONTRACT

   Niettegenstaande hetgeen voorafgaat, aanvaarden de contractpartijen dat de informaties die zij opgenomen hebben in hun respectievelijk computersysteem mits redelijke veiligheidsvoorwaarden als bewijs van hun relatie of van hun contract kunnen dienen. Met de toepassing van dit contract gaat men ervan uit dat het behoud van computergegevens plaats heeft met redelijke veiligheidsvoorwaarden indien documenten stelselmatig opgenomen zijn in een onaantastbaar en bestendig bestand.

   

   ARTIKEL V : HET RECHT OM AFSTAND TE DOEN

  Dit artikel wordt enkel toegepast op de niet-professionele consument, zoals bepaald in

   

   artikel 1. V.1. - Definitie van het recht om afstand te doen Als het gaat om een contract dat op afstand en op elektronische wijze wordt afgesloten, wordt de SCHOENEN BRUSTEN NV geïdentificeerd overeenkomstig

   

   artikel I. De consument of de niet-professionele verkoper heeft het recht om de verkoper op de hoogte te brengen dat hij afstand doet van de aankoop zonder strafbeding en zonder aanwijzing van de reden binnen de veertien werkdagen vanaf de dag na de levering van de producten of het afsluiten van het dienstencontract. Voor de diensten vangt de termijn aan vanaf het afsluiten van het contract of vanaf de dag waarop de bestelling bevestigd werd per elektronische brief, of indien deze bevestiging voorkomt na het afsluiten van het contract op voorwaarde dat de termijn geen drie maanden overschrijdt. Bij gebreke aan nakoming door de SCHOENEN BRUSTEN NV van de verplichting om de bestelling te bevestigen per elektronische mail, bedraagt de termijn om afstand te doen veertien dagen voor de goederen vanaf de dag van hun ontvangst door de consument, voor de diensten vanaf de dag waarop het contract afgesloten wordt. Indien binnen deze termijn van veertien dagen, de bevestiging van de bestelling gegeven wordt per elektronische mail, vangt de termijn van veertien werkdagen aan vanaf deze bevestiging. V.2 - Toepassingsvoorwaarden De consument of de niet professionele koper moet kennis geven van zijn afstand per E-mail. Indien hij gebruik maakt van dit recht, moet hij op eigen kosten en risico's het geleverd product terugzenden naar de administratieve zetel van SCHOENEN BRUSTEN NV, Opitterstraat 23 te 3960 Bree.   De terugzending zal verplicht begeleid zijn met het originele leveringsdocument en de originele factuur. SCHOENEN BRUSTEN NV zal binnen de twee weken die de ontvangst van de producten volgen de staat van de producten onderzoeken.

  De koper is verantwoordelijk voor de waardevermindering van de aangekochte goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking ervan vast te stellen.
  Indien de producten of hun verpakking beschadigd werden, zal SCHOENEN BRUSTEN NV de niet professionele koper op de hoogte brengen van de terugzending van de goederen naar het adres van bestelling bepaald in

   

   artikel VI.1. V3. - Uitsluitingsgevallen van het recht om afstand te doen : Behoudens andersluidend beding, mag de consument zijn recht om afstand te doen (zoals voorzien in

   

   artikels V.1 en V.2) niet uitoefenen voor de volgende contracten : 1° levering van diensten waarvan de uitvoering aangevat werd met het akkoord van de consument voor het einde van de termijn van 14 werkdagen om afstand te doen (

   

   artikels V.1 en V.2) ; 2° levering van producten vervaardigd overeenkomstig de instructies van de consument, van producten die geïndividualiseerd zijn, die niet teruggezonden kunnen worden, die zich kunnen beschadigen of snel verlopen ; Indien de producten teruggezonden worden in hun originele verpakking zonder beschadigd of gebruikt te zijn geweest, zal  SCHOENEN BRUSTEN NV de koper crediteren van de aankoopprijs (uiteraard onder aftrek van de initiële vervoerkosten) na het verstrijken van de controletermijn van twee weken.

   

  ARTIKEL VI: LEVERING

   VI.1. Plaats van de levering - Lasthebber De koper zal de gewenste leveringsplaats in zijn bestelling bepalen. In geval van afwezigheid bij de levering wordt de koper gehouden om opnieuw af te spreken met de vervoerder. De koper zal een algemene lasthebber moeten aanduiden voor de uitvoering van deze overeenkomst, die geldig in zijn naam ontvangst zal kunnen melden van de goederen, en elke handeling zal kunnen stellen m.b.t. de uitvoering van de overeenkomst. VI.2. Leveringstermijn : SCHOENEN BRUSTEN NV verbindt er zich toe om de goederen te leveren binnen de termijn bepaald in het bevestigingsbericht van de bestelling. SCHOENEN BRUSTEN NV verbindt er zich toe om de koper te verwittigen van een eventuele vertraging van de levering die onafhankelijk is van haar wil. Indien deze vertraging dertig dagen overschrijdt, zal de koper kunnen verzakken aan de aankoop zonder vergoeding voor de ene noch voor de andere partij. Hij zal SCHOENEN BRUSTEN NV moeten verwittigen per e-mail, per fax of per aangetekend schrijven binnen de twee dagen die de verwittiging door SCHOENEN BRUSTEN NV volgen. Hij zal dan gecrediteerd worden voor het bedrag van zijn bestelling en voor de vervoerkosten. VI.3. Risico's : De goederen worden vervoerd op risico's van SCHOENEN BRUSTEN NV tot de levering in één van haar winkels of tot de levering op het adres van de levering van de goederen bepaald door de koper. Vanaf dat moment draagt de koper alleen de risico's. De al dan niet professionele koper draagt eveneens de vervoersrisico's van de goederen naar SCHOENEN BRUSTEN NV in het kader van de toepassing van

   

   artikels X en XI (herstelling onder waarborg en daar buiten om).

   

   ARTIKEL VII : FACTURERING

   Een factuur zal altijd afgegeven worden met het leveringsdocument.

   

   ARTIKEL VIII : BETALINGEN

   VIII.1. Principe van de contante betaling : De betaling zal verricht worden ten gevolge van de bevestiging door SCHOENEN BRUSTEN NV via e-mail van de bestelling overeenkomstig het door de koper gekozen systeem. De volgende betalingen worden toegelaten : · Visa-kaart, Master card, Eurocard, American Express; · I.N.G. HOME PAY, Bancontact-Mistercash. Indien de bank of de kredietinstelling de betaling weigert, kan SCHOENEN BRUSTEN NV de verkoop als onbestaande beschouwen. VIII.2. Intresten : Alle aan de SCHOENEN BRUSTEN NV verschuldigde sommen brengen intresten op van 1 % per maand (een begonnen maand is verschuldigd) vanaf de vervaldatum, en zonder dat een ingebrekestelling opgestuurd moet worden. De intresten zullen ook verschuldigd zijn (zelfde rente) in geval van herroeping van enige betaling. In dit geval zullen de intresten berekend worden vanaf de dag na het uitschrijven van de factuur of de bevestiging van de bestelling. Een gelijkaardig intrest van 1 % per maand zal ook door SCHOENEN BRUSTEN NV aan haar cliënten verschuldigd zijn voor alle door haar onbetaalde sommen, op de vervaldag zoals bepaald in deze algemene voorwaarden of binnen de 8 dagen op de rekening vermeld door de cliënte. VIII.3. Strafbeding : In geval van niet betaling van een factuur SCHOENEN BRUSTEN NV of van een afrekening vastgelegd door de cliënte binnen een termijn van 8 dagen vanaf de uitgifte of het verzenden, is een forfaitaire vergoeding van 15 % van het bedrag met een minimum van 75.00 EUR. voor elke factuur of afrekening verschuldigd door de cliënte of SCHOENEN BRUSTEN NV voor de administratieve kosten, de inningskosten, de verdediging in rechte en daar buiten om, onverminderd de kosten van het geding. De in dit

   

   artikel vermelde minimale vergoedingen zullen dus per factuur en vastgelegde afrekening gelden en opgeteld worden. VIII.4. Berekening van de termijnen : De termijnen waarvan sprake in dit

   

   artikel worden berekend per kalenderdag en niet per werkdag. VIII.5. Eigendomsvoorbehoud : Zolang de prijs niet volledig en definitief betaald is of indien de kredietinstelling de rekening van SCHOENEN BRUSTEN NV debiteert voor de prijs, behoudt of herkrijgt SCHOENEN BRUSTEN NV de eigendom van de verkochte voorwerpen, met inbegrip van de wisselstukken. De al dan niet professionele koper zal SCHOENEN BRUSTEN NV op de hoogte brengen van de eis van een derde in verband met diens voorwerpen, in het kader van een beslag, van een faillissement of van een maatregel met het oog op de revindicatie van deze voorwerpen.

   

   ARTIKEL IX : VERPLICHTING OM DE GOEDEREN TE ONTVANGEN EN TERMIJN OM EEN KLACHT IN TE DIENEN

   IX.1. De professionele koper is verplicht om de goederen in ontvangst te nemen, te onderzoeken, en vast te stellen of ze overeenkomen met de geplaatste bestelling, op de dag van de levering. IX.2. De niet professionele koper is verplicht om de goederen in ontvangst te nemen de dag na het verstrijken van de termijn van 7 dagen vermeld in

   

   artikel V. IX.3. De klachten in verband met de geleverde voorwerpen of diensten moeten bij SCHOENEN BRUSTEN NV toekomen ten laatste binnen een termijn van 15 kalenderdagen vanaf de levering voor de professionele koper, vanaf de dag na het verstrijken van de termijnen waarvan sprake in

   

   artikel V voor de niet professionele koper. IX.4. De klachten moeten uitsluitend gericht worden per aangetekend schrijven naar de administratieve zetel van SCHOENEN BRUSTEN NV, Opitterstraat 23 te 3960 Bree, ter attentie van de beheerder van de site en verplicht begeleid zijn met een kopie van de factuur en het leveringsbriefje. Geen ander document zal aanvaard worden op straffe van verlies van zijn rechten om de waarborg te laten gelden. IX.5. Na deze termijn worden de goederen en diensten vermoed definitief aanvaard te zijn door de cliënte als conform, en worden de zichtbare gebreken onweerlegbaar vermoed onbestaand te zijn. IX.6. Dit

   

   artikel geldt eveneens voor de herstellingen onder de waarborg of daar buiten om. IX.7. Het komt nochtans de cliënte toe om te bewijzen dat hetgeen hij voorhoudt een gebrek aan overeenstemming uitmaakt.

   

   ARTIKEL X : CONTRACTUELE WAARBORG VAN DE VERKOPER

   X.1. Toepassingsgebied : SCHOENEN BRUSTEN NV waarborgt de goederen die zij verkoopt en de diensten die zij levert overeenkomstig de wet met betrekking tot de bescherming van de verbruiker, gepubliceerd in het Belgisch staatsblad op 01/09/2004.http://www.staatsbladclip.be/wetten/2004/09/21/wet- 2004011364.html De factuur en het leveringsbriefje, de waarborgkaart met uitsluiting van ieder ander document (zoals een betalingsbewijs) moeten voorgelegd worden voor de toepassing van dit

   

   artikel. Geen andere waarborg dan de beschikkingen van huidige algemene voorwaarden kan ingeroepen worden. X.2. Duurtijd : Zie wet van 01/09/2004 in het Belgisch staatsblad. http://www.staatsbladclip.be/wetten/2004/09/21/wet- 2004011364.html X.3. Vervoer : Wanneer de cliënt beroep doet op de contractuele waarborg, moet hij zelf op eigen kosten en op eigen risico's de goederen vervoeren , hetzij naar een SCHOENEN BRUSTEN NV winkel, hetzij naar de administratieve zetel van de SCHOENEN BRUSTEN NV, Opitterstraat 23 te 3960 Bree Het feit dat deze voorwerpen toevertrouwd worden aan SCHOENEN BRUSTEN NV voor herstelling brengt geen overdracht van de risico's mee in haar hoofde. De cliënt moet dus het product correct verpakken, zodanig dat het niet beschadigd kan zijn, liefst door middel van de initiële verpakking of van een gelijkaardige verpakking. X.4. HERSTELLINGSTERMIJN : Indien een voorwerp afgegeven wordt aan de SCHOENEN BRUSTEN NV door de cliënte om hersteld te worden in het kader van de contractuele waarborg, is de SCHOENEN BRUSTEN NV gehouden om een termijn te eerbiedigen. Zij is in dit opzicht slechts gehouden om alle middelen te ontplooien opdat deze herstelling geschiedt binnen een redelijke termijn rekening houdend met het belang van de herstelling, de nodige stukken, de beschikbaarheid van deze stukken, de overbelasting van de servicedienst, van de onderaannemers, of van de door de merken toegelaten leveranciers. Geen vergoeding voor een beweerde te lange termijn kan gevraagd worden aan SCHOENEN BRUSTEN NV, behalve indien de herstelling 60 kalenderdagen overschrijdt, tenzij SCHOENEN BRUSTEN NV een geval van overmacht meegemaakt heeft of de herstelling onmogelijk is naar redelijkheidsnormen. X.5. Uitsluiting : De cliënt verliest zijn recht op de contractuele waarborg zodra hij de herstelling van een door SCHOENEN BRUSTEN NV geleverd product toevertrouwt aan een derde of indien hijzelf het product tracht te herstellen ; indien het product omgevormd, veranderd, geïndividualiseerd is, of geopend wordt door een niet gemachtigde persoon, zal het recht op waarborg eveneens geweigerd wordt. De waarborg zal ook niet verleend worden indien de pech of de gebrekkigheid van een door SCHOENEN BRUSTEN NV verkochte zaak voortvloeit uit een onaangepast gebruik, vervoer of opslaan van de zaak, of uit het feit dat de cliënt niet gehandeld heeft zoals een goede huisvader, of uit een geval van overmacht of uit een toeval. De cliënt zal daarvan op de hoogte gebracht worden. X.6. Aansprakelijkheid : De aansprakelijkheid van SCHOENEN BRUSTEN NV ten opzichte van de gebrekkigheid van een

   

   artikel beperkt zich tot de herstelling ervan of de vervanging door een gelijkaardig voorwerp indien de herstelling onmogelijk is. In geen geval kunnen de onrechtstreekse gevolgen van deze gebrekkigheid verbonden aan de al dan niet professionele onbeschikbaarheid van het voorwerp haar verweten worden. X.7. Onmogelijke herstelling : Ingeval het onmogelijk is een

   

   artikel te herstellen dat met het oog hierop werd toevertrouwd aan de SCHOENEN BRUSTEN NV (voorrecht van de contractuele onderwaarborg), zal de SCHOENEN BRUSTEN NV de mogelijkheid hebben om de klant te vergoeden ten belope van het verschil tussen de aankoopprijs en de aankoopprijs vermenigvuldigt met het aantal maanden tussen de uitgifte van de factuur en het deponeren van het object voor herstelling gedeeld door het aantal maanden gedekt door de waarborg. SCHOENEN BRUSTEN NV zal ook voorstellen om het voorwerp te vervangen door een gelijkaardig voorwerp, zonder dat er rekening kan worden gehouden met een prijsverschil of een merkverschil tussen het onmogelijk te herstellen product en het vervangvoorwerp. Indien de cliënt geen van beide herstelling in natura aanvaardt binnen een termijn van 15 dagen die het voorstel volgt, is zijn recht op waarborg definitief vervallen. X.8. Terugzending na herstelling : De professionele koper zal een SCHOENEN BRUSTEN NV winkel aanduiden waar hij de herstelde zaak wenst af te halen. De kosten van terugzending van de herstelde zaak naar de winkel of de zetel van SCHOENEN BRUSTEN NV vallen ten laste van SCHOENEN BRUSTEN NV.

   

   ARTIKEL XI. HERSTELLING BUITEN DE WAARBORG

   XI.1. Neerleggen van de goederen : De cliënt is verplicht om op zijn kosten de goederen neer te leggen, hetzij bij een winkel, hetzij op de zetel van de SCHOENEN BRUSTEN NV (zie

   

   artikel II). Het neerleggen van de zaak brengt geen overdracht van de risico's teweeg ten laste van SCHOENEN BRUSTEN NV. De cliënt moet de zaak zodanig verpakken dat ze niet beschadigd kan zijn. XI.2. Kosten van het bestek : Indien de herstelling het voorwerp heeft uitgemaakt van een bestek dat uiteindelijk niet aanvaard is door de cliënt, moet hij de zaak afhalen binnen een termijn van 8 kalenderdagen vanaf het advies dat hem gegeven werd, en bovendien een som betalen van 40,00 EUR. Excl. BTW voor de kosten van het bestek.

   

   ARTIKEL XII. VERPLICHTING OM DE HERSTELDE GOEDEREN AF TE HALEN

   XII.1. Alle goederen die hersteld zijn in het kader van

  artikels X en XI zullen afgehaald moeten worden door de cliënte binnen een termijn van 8 kalenderdagen vanaf de dag waarop hij verwittigd wordt per e-mail, fax, of brief dat hij de zaak kan komen recupereren. XII.2. Indien de cliënt de herstelde voorwerpen niet komt recupereren ten laatste binnen een termijn van 6 maanden die begint te lopen vanaf dit bericht, wordt hij geacht afstand te doen van deze voorwerpen, zodat SCHOENEN BRUSTEN NV automatisch er eigenaar van wordt, en deze voorwerpen in voorkomend geval kan tenietdoen. XII.3. Niettegenstaande de toepassing van dit  artikel, blijft de cliënt het bedrag verschuldigd van de factuur, de intresten en de vergoedingen bepaald in  artikel VII.

   

   ARTIKEL XIII. ALGEMENE VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE KOPER

   XIII.1. De al dan niet professionele koper is helemaal verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en de toepassing van de producten en/of de diensten van SCHOENEN BRUSTEN NV, alsook voor de bescherming van de gegevens in dit verband. XIII.2. Voor enige tussenkomst van SCHOENEN BRUSTEN NV, hetzij in het kader van de toepassing van

   

   artikels X en XI van huidige algemene voorwaarden, hetzij in een ander kader, zal de koper (dan niet professioneel) ervoor moeten zorgen dat alle bestanden op veilige wijze gekopieerd zijn middels een back up. XIII.3. De koper (al dan niet professioneel) zal de merken en/of de erkenningstekens op de producten noch uitwissen (zelfs niet gedeeltelijk) noch onleesbaar maken.

   

   ARTIKEL XIV : EERBIEDIGING VAN HET INTELLECTUELE EIGENDOM

   XIV.1. Al de rechten op het intellectueel eigendom van de producten die door SCHOENEN BRUSTEN NV ter beschikking van de kopers gesteld worden liggen bij SCHOENEN BRUSTEN NV of bij haar leveranciers die haar toegelaten hebben om de producten te verkopen. XIV.2. In geen geval kan de koper een product kopiëren, opnieuw produceren, vertalen, aanpassen, demonteren, namaken, wijzigen, analyseren, opnieuw samenstellen, zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toelating van SCHOENEN BRUSTEN NV. Hij zal uiteraard de producten ook niet mogen nabootsen. Hij zal geen wijziging mogen brengen aan de hem verkochte software. XIV.3. Hij mag een kopie maken van de software met het oog op een back up, uitsluitend voor een intern gebruik op een automatische centrale en gespecifieerde behandelingseenheid (C.P.U.). N.a.v. deze bewarende operaties, zal de koper de aanwijzingen van auteursrecht die zich bevinden op de originelen moeten kopiëren en ervoor moeten zorgen dat ze er deel van uitmaken. In geen geval zal hij ze mogen vrijstellen en is hij verantwoordelijk voor hun eventueel bedrieglijk gebruik door een derde.

   

   ARTIKEL XV : BESCHERMING VAN HET PRIVE LEVEN

   XV.1. Vertrouwelijke raadpleging van de site : Eénieder mag de SCHOENEN BRUSTEN NV site raadplegen zonder zijn identiteit of persoonlijke gegevens te moeten aangeven. Het type computer en het gebruikte systeem kunnen ook waargenomen worden. Uw gegevens worden in ons bestand opgenomen om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. U kan uw gegevens steeds raadplegen, verbeteren of laten schrappen. Uw gegevens zullen nooit aan derden worden overgemaakt. XV.2. Bestellen Zodra de gebruiker beslist om via het systeem goederen of diensten te verwerven, moet hij zijn identiteit, zijn Email adres, en andere persoonlijke informaties noodzakelijk voor de uitvoering van het contract kenbaar maken Zodra deze informaties ingewonnen zijn, maakt SCHOENEN BRUSTEN NV er gebruik van om de bestellingen te beheren. Daardoor staat de gebruiker haar eveneens toe om de gegevens te gebruiken om statistieken op te maken ten einde haar site, de goederen en de diensten die zij voorstelt te verbeteren. Deze informaties kunnen ook gebruikt worden om inlichtingen m.b.t. de handelsactiviteiten van SCHOENEN BRUSTEN NV te verspreiden en mede te delen aan het publiek door middel van één der welk communicatiemiddel. SCHOENEN BRUSTEN NV verbindt er zich echter toe om geen informatie te verspreiden aan een andere vennootschap of een ander bedrijf die (dat) gelijkaardige diensten zou aanbieden in het kader van de activiteit van de vennootschappen van de groep SCHOENEN BRUSTEN NV. SCHOENEN BRUSTEN NV behoudt ook de persoonlijke gegevens om latere bestellingen te vergemakkelijken.

   

   ARTIKEL XVI : OVERDRACHT VAN DE OVEREENKOMST

   XVI.1. SCHOENEN BRUSTEN NV mag al haar rechten overdragen aan derden krachtens een contract afgesloten met haar kopers (al dan niet professioneel). De overdracht slaat en op haar rechten en op haar verplichtingen op de enige voorwaarde dat zij de koper inlicht van deze situatie. XVI.2. De koper kan echter in geen geval zijn rechten of verplichtingen overdragen aan een derde zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van SCHOENEN BRUSTEN NV.

   

   ARTIKEL XVII - TOEPASBARE WETGEVING EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

   XVII.1. Het Belgisch Recht is altijd van toepassing op alle geschillen. Het Handelsrecht is van toepassing op de professionele kopers. XVII.2. Overeenkomstig artikel III.4., zijn alleen bevoegd om uitspraak te doen over de geschillen tussen de partijen de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brussel, i.e. de Rechtbank van eerste aanleg, de Handelsrechtbank, en het Vredegerecht van het eerste kanton te ..... voor de geschillen voor minder dan 1.860 EUR.

    

    ARTIKEL XVIII – ONLINE BUITENGERECHTELIJKE REGELING VAN GESCHILLEN

    Heeft u een probleem met producten of diensten die u online heeft gekocht, dan kan u via https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show een beroep doen op alternatieve geschillenbeslechting.  U kan deze site enkel gebruiken als u in de EU woont en de ondernemer ook in de EU is gevestigd.

 • Privacy policy

  SCHOENEN BRUSTEN respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. SCHOENEN BRUSTEN zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. SCHOENEN BRUSTEN gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

  • Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
  • Om het winkelen bij SCHOENEN BRUSTEN zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.
  • Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website.
  • Als u bij SCHOENEN BRUSTEN een bestelling plaatst bewaren wij, indien gewenst, uw gegevens op een Secure Server. U kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.
  • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
  • Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.
  • Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.
    

  SCHOENEN BRUSTEN verkoopt uw gegevens niet 
  SCHOENEN BRUSTEN zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

 • Cookies

  Cookies
  Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. SCHOENEN BRUSTEN gebruikt cookies om ondere andere te onthouden welke artikelen u in uw winkelmandje legt. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij SCHOENEN BRUSTEN geen cookies ontvangt.

  Wanneer u in uw browser het gebruik van cookies heeft uitgezet, kunt u nog steeds de site bezoeken. Bepaalde onderdelen van de site zullen echter niet, of niet optimaal, werken. U kunt onze artikelen wel bekijken maar niet in uw winkelmandje stoppen.

  Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van SCHOENEN BRUSTEN, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

 • Disclaimer

  Disclaimer
  SCHOENEN BRUSTEN besteedt veel zorg aan het maken van foto’s en omschrijvingen die zo goed mogelijk het artikel weergeven. Door technische storingen of typefouten kan het gebeuren dat deze niet volledig overeenkomen met de werkelijkheid en/of er een foutieve prijs op de website staat. Ook de kleuren op de foto’s kunnen iets verschillen door de kunstmatige omstandigheden van de studio waarin ze gemaakt worden.

  Uiteraard doet SCHOENEN BRUSTEN er alles aan om dit alles te voorkomen. Mocht u een fout vinden, neemt u dan contact op met de klantenservice. Zij zullen de fout zo snel mogelijk proberen te herstellen.